Home Terms and conditions of use Privacy policy Fingerprint Contacts MENU ☰

Общи условияОбщи условия и определения
1. Предмет на настоящите договорни отношения е използването на Услугата, предоставяна от уеб сайта, находящ се на интернет адрес www.blizodomen.com (наричан по-долу за краткост уеб сайта), в това число всички функции, резултати и програмни изпълнения, предлагани като част от Услугата, независимо от начините, чрез които се използва услугата – чрез определени системи, платформи (напр. уеб или Facebook) или устройства (например настолен или мобилен)
2. Настоящите Общи условия за ползване (наричани по-долу "ToS") регламентират всички правни отношения, възникващи между нас и вас, във връзка с използването на тази Услуга и уеб сайта.
3. Можете да откриете информация за Доставчика на услуги в края на настоящите Общи условия (ToS).
4. Термините "Вие" и "вашият" се отнасят за вас, като потребител на Услугата. „Ние“, „нас“ и „нашите“ се отнасят до нас, Доставчика на услугата. „Съдържание“ означава цялото съдържание и информация, съдържащо се в уеб сайта, включително генерирано от потребителите съдържание, като текст, изображения, снимки, видео, съобщения, реклами на първи и трети страни, връзки или данни за лице или местоположение.
5. „Публикуване“ означава разпространение от Ваша страна на съдържание от уеб сайта, чрез механизми на интернет приложения, като например, чрез публикации във Facebook, чрез изпращане на имейли, чрез публикации в блогове или по друг начин. Разпоредбите на настоящите условия, свързани със съдържанието, се отнасят и до Публикуване на съдържание.
6. „Потребител“ по смисъла на настоящите Общи условия и политиката за отказ е всяко физическо лице, което е сключило правна сделка за използване на Услугата с цел, която не се извършва от него по занятия и не представлява част, елемент или аспект от осъществявана от него търговска дейност по смисъла на Търговския закон на Република България. (виж чл. 1 от Търговския закон на Република България)
7. Като осъществявате достъп или използвате нашата услуга, вие се съгласявате с тези условия и сключвате правно обвързващ договор с нас. Не осъществявайте достъп и не използвайте нашата Услуга, ако не желаете или не можете да бъдете обвързани от Общите условия.
8. Доколкото не сме се съгласили изрично с тяхното прилагане в писмена форма, вашите евентуално отклоняващи се бизнес условия няма да се прилагат. Въпреки че те могат да бъдат приложени и договорът може да е допълнен, позоваването на вашите собствени бизнес условия не представлява нашето приемане за тяхната приложимост.
9. Всички правни спорове, в това число и предявени съдебни искове, касаещи отношенията между нас и Вас във връзка с Услугата и уеб сайта, следва да бъдат решавани от арбитражен съд в Република България, според българското законодателство (Виж Гражданско-процесуален кодекс на Република България)
10. Използването на нашата Услуга е забранено за непълнолетни под 16-годишна възраст. Непълнолетните потребители се нуждаят от предварително съгласие на техните законни представители (обикновено родителите), преди да използват Услугата.
11. Това уеб приложение използва данни и съдържание само ако са публично достъпни или със съгласието на потребителите. Молим ви да използвате това приложение по начин, по който да не бъдат накърнявани трети лица.
12. В допълнение към настоящите Общите условия се прилага нашата Политика за поверителност, която може да разгледате на следния интернет адрес: https://blizodomen.com/privacy.php
Сключване на договор и съдържание
13. Договорните отношения между Вас и нас се установяват при използване на Услугата от Ваша страна или след успешно приключване на процедурата по регистрация или предоставяне на определени данни, ако това представлява необходима стъпка, за да бъде осъществена Услугата. Въпросният така сключен договор ще бъде адресиран по-долу като „договор/а“.
14. Ние имаме право да откажем сключването на договор по обективни причини и да не предоставим Услугата поради начина и политиката на обслужване на сървърния компютър, на който е разположен уеб сайта, при технически обслужвания на сървъра, а така същи и при технологични обновявания на нашия уеб сайт, както и поради други обективни причини.
15. С настоящото Вие потвърждавате, че не може да Ви бъде гарантирана 100% техническа наличност на нашата Услуга. Въпреки това, ние ще се стремим да поддържаме нашата услуга достъпна възможно най-последователно и да ви гарантираме средна годишна наличност от 90%, впредвид определени ограничения, в това число:
1. Не можем да гарантираме наличността на нашата Услуга по време, когато тя не може да бъде достъпна поради технически или други проблеми, които са извън нашата сфера на влияние (Форсмажорни обстоятелства, вина на трета страна, необходима поддръжка и т.н.).
2. Когато безопасността на мрежата или поддържането на целостта на мрежата са застрашени по причини извън нашата сфера на отговорност, можем временно да ограничим достъпа до нашата услуга, както е необходимо.
16. По своето същество Услугата има за цел единствено да осигури на потребителите приятно и забавно преживяване в интернет чрез своите функционалности. Услугата най-често може да се изразява в генериране на произволни снимки, надписи, обръщения и други, съдържащи или несъдържащи името и/или снимка (аватар) на потребителя. Услугата може да се изразява и в интернет игри с посочване за определено измерване, като например на IQ на потребителите, на креативността на потребителите и други.
17. За целите на осъществяването на Услугата ние имаме право да използваме предоставената от Вас информация, като я променяме, изменяме, записваме в бази данни, изписваме в интернет съдържание, върху изображения или я възпроизвеждаме по друг начин, обичаен за интернет технологиите.
18. Във всички случаи ние не носим отговорност за съответствие на получените от потребителя резултати от Услугата и каквито и да било други очаквания, мерни системи и измервания, извършени от потребителя или трети страни. В това число ние не носим отговорност за точността на измерванията, извършвани чрез игрите, които са включени в Услугата. Част от резултатите, получавани в резултат от Услугата, се създават изцяло на произволен принцип, чрез програмни механизми за генериране на случайни числа, комбинации и други. Игри, включени в услугата, които предлагат определено измерване (на IQ, на креативност и други), определят резултатите си в зависимост от процентовата успеваемост, която потребителят постига при решаването на игрите. Резултатите, получавани чрез тези игри, не следва да се вземат предвид като задължително точно и обвързващо за трети страни измерване на определени характеристики на потребителя.
19. Ние имаме право да визуализираме реклами, произтичащи от нас или от трети страни, като например Google (Google AdSense), в рамките на предоставянето на Услугата. Така също можем да изискваме задължително преглеждане на реклами, за да бъде предоставен на потребителя определен резултат от Услугата.
20. Потребителят разполага с право да споделя информация за Услугата, в това число да споделя генерираният резултат от използването на услугата, включително чрез интернет механизми, като например споделяне във Facebook, в блогове, чрез имейл или по друг подходящ начин. При това споделяне потребителят е длъжен да се отнася с уважение към Услугата и уеб сайта и да не разпространява, пряко или косвено, оскверняваща, обидна или друг вид отрицателна информация за Услугата и/или уеб сайта.
21. Ние не носим отговорност за създадено от потребителите съдържание или за свързано съдържание в други уебсайтове.
22. Ние си запазваме правото да ви изпращаме имейли, свързани с услугата (напр. проверка на акаунта, технически и защитни известия, известия за неактивност, покани за акаунти до други потребители, промени/актуализации на функциите на Услугата и други).
23. Вие носите отговорност да гарантирате, че информацията, която ни предоставяте за вас, е правилна, пълна, законово разрешена и свободна от всякакви права на трети страни, както и да ни информирате за всякакви промени в предоставената от вас информация.
24. Също така, вие носите отговорност да ни информирате за всякакви промени в предоставената от вас информация. Адресът и данните за контакт на клиентите трябва да се поддържат актуални. Недостатъците на услугата, вредите и пропуснатите ползи, причинени на потребителите вследствие на невярна информация, са за техен риск и за тяхна сметка и ние не носим отговорност при това положение.
25. Ние не носим задължение да пазим и да съхраняваме информация, която е неточна, непълна или невярна, и можем да изтрием същата, включително и като изтрием осъществена регистрация от потребителя.
26. Всъщност, ние не носим обвързващо задължение да съхраняваме информация, въведена от потребителя в уеб сайта, в това число и да съхраняваме генерираните резултати при използването на Услугата от потребителя. Евентуалното записване на упоменатата информация от наша страна е по наша преценка, която е съобразена основно с желанието ни за оптимална популяризация на Услугата и уеб сайта.
Реклами, визуализирани в рамките на предоставянето на услугата
27. Ние не носим отговорност за съдържанието, вида и другите характеристики на рекламите, които се появяват, докато използвате Услугата.
28. Осъщестяването от Вас на покупка и използване на продукти или услуги, предлагани от трети страни чрез сайта, включително чрез рекламите на сайта, е по ваша собствена преценка и риск и се подчинява на правилата и условията на третата страна.
29. Ние не носим отговорност пред вас за каквито и да било загуби, щети или пропуснати ползи, които биха могли да възникнат или са възникнали за Вас в резултат от рекламите от трети страни на нашия уеб сайт, от определени действия или бездействия на третите страни, включително, например, ако друг потребител или бизнес злоупотребява с вашето съдържание, самоличност или лична информация, или ако имате негативен опит с определен търговец или рекламодателите или техните продукти, изброени или представени на сайта.
Задължения на потребителя
30. Потребителят е длъжен да се отнася с обичайно срещаното и очакваното в ежедневието уважение към Услугата и уеб сайта, да бъде коректен и добросъвестен при разпространяването на информация за тях, при коментирането им в интернет, оценяването им и други. 31. Потребителите поемат задължението, че създаваното от тях съдържание, и по-специално прегледи, самопрезентации и запитвания, както и коментирания и споделяния на услугата и нейните резултати в интернет, са в съответствие с истината, разрешено от закона и необременено от права на трети страни.
32. Ние не толерираме и забраняваме използването на Услугата и / или уеб сайта за следното съдържание, генерирано от потребителя: Досада (дебнене), заплахи, обиди и твърдение на неверни факти; съдържание, което може да бъде вредно за развитието или образованието на деца или млади възрастни или да ги изложи на риск; съдържание, което нарушава авторски права на трети страни, права върху търговска марка, права на конкуренция или права на поверителност; съдържание, което е расистко или ксенофобско, възхвалява насилието или е бунтовно, порнографско, унизително или неморално; съдържание, което може да повлияе на здравето на хората; верижни писма, групови съобщения със или без съдържание на рекламодателя (спам); връзки към сайтове с такова съдържание; лотарии, състезания, лотарии или подобни промоции; публикуване на лични данни (като имейл адреси); търговска реклама или препратки, възхваляващи други конкурентни услуги; информация, възхваляваща, подтикваща или даваща положителна оценка на насилие над хора, тероризъм, религиозна нетърпимост и етническа нетърпимост.
33. Ако Услугата и / или уеб сайта предоставят на потребителите възможност директно да се свързват и да канят други потребители, тази опция за контакт и покана не може да се използва за рекламни цели на първите потебители или за по друг начин да тормози контактните потребители (например чрез многократни искания за отговор, дори ако не предстои отговор или желание изрично е посочено да не се свързваме). Доставчикът на услуги си запазва правото да ограничи функцията както общо, така и в отделни случаи, ако потребителите се почувстват тормозени.
34. Ние си запазваме правото да не допускаме съдържание или да изтрием публикувано такова, ако има конкретни доказателства, които предполагат, че съдържанието е в нарушение на законовите разпоредби, официалните забрани, правата на трети лица или обществения морал. Ние можем да изискваме и от трети страни премахването на информация от потребителя, касаеща Услугата и/или Уеб сайта, която информация като съдържание и / или начина на разпространението й противоречи на настоящите правила или на закона. Доставчикът на услугата обаче не е длъжен да проверява съдържанието предварително.
35. Вие можете да използвате Услугата в рамките на тези условия за себе си или за вашата компания. Нямате право да наемате, давате на заем, отдавате под наем, продавате или ограничавате достъпа до Услугата изцяло или частично достъпна или да поставяте под друго условие използването й, включително и срещу заплащане във Ваша полза или в полза на трето лице. Подлицензи не трябва да се издават.
36. Можете да използвате нашата услуга по обичайния в интернет начин на използване на интернет приложения за забавление. По-специално, прекомерното използване над нормалните нива на интензивност и честота на използване на услугата и интерфейса, е забранено (например поради използването на софтуер, чиито технически механизми генерират постоянен или твърде учестен ненужен достъп до нашия уеб сайт).
37. Вие се задължавате да не използвате нашата Услуга по какъвто и да е начин, който причинява или е вероятно да доведе до прекъсване, повреда или накърняване на нашата Услуга или достъпа до нея по какъвто и да е начин, или за измамни цели, или във връзка с престъпление или друга незаконна дейност, или с цел да се причини раздразнение, неудобство или безпокойство.
38. Запазваме си правото да откажем услуга, да прекратим акаунти или да премахнем, изтрием или променим създадено от Вас съдържание, ако нарушавате приложимите закони, тези Общи условия или други приложими условия, насоки или политики. Тези действия не произвеждат за нас задължения за обезщетение, санкции, неустойки или други отрицателни последици.
Обезщетения и санкции
39. Потребителят е длъжен да обезщети доставчика (нас) и всяка друга накърнена трета страна за извършването на действия или бездействия от страна на потребителя, които са свързани с Услугата и / или уеб сайта и които са били в нарушение на настоящите правила или приложимото законодателство. 40. На обезщетение по реда на този раздел подлежат всички вреди и пропуснати ползи в резултат на нарушението на Потребителя, включително преките и косвените последици на нарушението.
41. Когато от конкретното нарушение не са произтекли вреди, които могат да бъдат оценени парично, тогава обезщетението, което следва да се заплати от потребителя, възлиза на 100 евро.
42. Правилата за обезщетения и санкции в този раздел се прилагат, независимо дали нарушението е извършено умишлено или неумишлено, случайно или преднамерено.
Отказ от отговорност и ограничаване на отговорността
43. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ РАЗДЕЛ, тъй като ТОЙ ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТТА НА СУБЕКТАТА НА ДОСТАВЧИКА КЪМ ВАС. ВСЕКИ ОТ ПОДРАЗДЕЛИТЕ ПО-ДОЛУ СЕ ПРИЛАГА САМО ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
АКО НЕ СТЕ СИГУРНИ ОТНОСНО ТАЗИ ИЛИ НЯКОЯ ДРУГА КЛАУЗА ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ, КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ЮРИДИЧЕСКИ ПРОФЕСИОНАЛИСТ ПРЕДИ ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШАТА УСЛУГА. С ДОСТЪПА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАШАТА УСЛУГА ВИЕ ЗАЯВЯВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ, РАЗБРАЛИ И СТЕ СЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ТОЗИ РАЗДЕЛ.
44. УСЛУГАТА ВИ СЕ ПРЕДЛАГАНА НА ПРИНЦИПА „КАКТО Е“, „С ВСИЧКИ НЕДОСТАТЪЦИ“ И „КАКТО НАЛИЧНО“, С ИЗРИЧНОТО РАЗБИРАНЕ, ЧЕ СУБЕКТЪТ НА ДОСТАВЧИКА МОЖЕ ДА НЕ НАБЛЮДАВА, КОНТРОЛИРА ИЛИ УПРАВЛЯВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА. ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА Е ПО ВАШЕ СОБСТВЕНО РЕШЕНИЕ И РИСК. СУБЕКТИТЕ НА ДОСТАВЧИКА НЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЕЩАНИЯ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА НА САЙТА / УСЛУГАТА, НЕГОВАТА БЕЗОПАСНОСТ ИЛИ СИГУРНОСТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА / УСЛУГАТА.
СЪОТВЕТНО, СУБЕКТЪТ НА ДОСТАВЧИКА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ, НАПРИМЕР ОТ ИЗЛИЗАНИЯ ОТ СТРОЯ НА УСЛУГАТА, НЕИЗПРАВНОСТИ НА ПРОГРАМНИЯ КОД, НЕТОЧНОСТНИ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УСЛУГИТЕ И ДРУГИ ПОДОБНИ.
45. СУБЕКТИТЕ НА ДОСТАВЧИКА НЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЕЩАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ КАТО БИЗНЕСИТЕ ИЛИ РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА В САЙТА ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА. СЪОТВЕТНО, СУБЕКТИТЕ НА ДОСТАВЧИКА НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, КОИТО МОГАТ ДА ПРОИЗТИКАТ ОТ ТЕХНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ПРОПУСКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАПРИМЕР, АКО ДРУГ ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ БИЗНЕС ИЗПОЛЗВА ВАШАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС, СЪБРАНА ЧРЕЗ САЙТА / ИЛИ УСЛУГАТА.
46. СУБЕКТИТЕ НА ДОСТАВЧИКА ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ БИЗНЕСИТЕ, ПОСОЧЕНИ В САЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ РЕКЛАМИТЕ В УЕБ САЙТА.
47. ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО И СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА В СЛУЧАЙ НА НЕУДОВОЛСТВО ОТ САЙТА, СВЪРЗАНИТЕ УСЛУГИ ИЛИ КАКВАТО И ДРУГА ЖАЛБА ЩЕ БЪДЕ ВАШЕТО ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО САЙТА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА.
48. МАКСИМАЛНИЯТ ОБЕМ НА ОТГОВОРНОСТТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДОСТАВЧИКА КЪМ ВАС ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ ОТРИЦАТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ, КОИТО ЕФЕКТИВНО ПОНЕСЕТЕ ИЛИ СТЕ ПОПАДНАЛИ В РИСК ОТ ПОЕМАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА И/ ИЛИ УСЛУГАТА И/ ИЛИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ Е ОГРАНИЧЕНА ДО ПО-МАЛКАТА СУМА ОТ ПАРИЧНАТА РАВНОСТОЙНОСТ НА ВРЕДАТА И СУМАТА ОТ 100 ЕВРО.
49. СУБЕКТИТЕ НА ДОСТАВЧИКА ОТКАЗВАТ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВА НЕПРЯКА, СПЕЦИАЛНА, СЛУЧАЙНА, НАКАЗАТЕЛНА, ПРИМЕРНА, ДОВЕРИТЕЛНА ИЛИ ДРУГА ЩЕТИ, ПРОИЗТЕКЛА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА / УСЛУГАТА, КАКТО И ОТ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДАННИ.
Промени в услугата
50. Характеристиките на услугата, която предлагаме, потребителските акаунти и техният технически дизайн са извлечени от текущото техническо състояние на нашата Услуга и описанието на услугите към момента на сключване на договора.
51. Запазваме си правото да разширяваме, променяме или ограничаваме функциите на следните основания:
а) ако промените са само от полза за потребителите; б) ако промените служат за приспособяване на услугите към приложимото законодателство, по-специално ако се извърши изменение на правната уредба; б) ако промените служат за спазване на непреодолими законови или регулаторни решения; в) съответната промяна е необходима дотолкова, до колкото да се преодолеят определени пропуски в сигурността; д) ако промените са от чисто техническо или процедурно естество без значително въздействие за потребителя.; е) ако промените произтичат от наши съображения за по-добра програмна ефективност, преодоляване на програмни грешки или забавяния, ненужно натрупване на информация в бази данни, оптимизация на програмния код, подобряване на графичния дизайн според нашата естетическа преценка.
Информация и условия на Facebook
52. Следващите разпоредби се прилагат, ако Услугата трябва да се извършва във Facebook (Meta).
53. В допълнение към тези Общи условия, отношенията между Доставчика на услуги, потребителите и Facebook се определят от общите условия https://www.facebook.com/legal/terms и политиката за поверителност на Facebook: https://www. .facebook.com/about/privacy/.
54. Потребителите не могат да налагат срещу Facebook никакви искове, които възникват във връзка с използването на Услугата.
55. Потребителите потвърждават, че Услугата по никакъв начин не е спонсорирана, поддържана или организирана от, или по някакъв начин свързана с Facebook.
56. Цялата информация и данни, съобщени или събрани от потребителите като част от Услугата, се предоставят единствено на Доставчика на услугата, а не на Facebook.
Информация и условия на Apple и Google
57. Ако тази Услуга е получена като приложение чрез Apple iTunes или Google Play, се прилагат съответните условия и правила за поверителност на съответния доставчик. Ако те са в противоречие с тези условия, те имат предимство пред тези условия.
Заключителни разпоредби
58. Всяко неуспех от наша страна да упражним или приложим което и да е право или разпоредба от Условията не представлява отказ от такова право или разпоредба.
59. Всички наши права и задължения по тези условия биха се прехвърлили свободно от нас във връзка със сливане, придобиване или продажба на активи, или по силата на закон или по друг начин, освен ако не са забранени от законодателството за защита на потребителите или поверителността.
60. Ако някоя от разпоредбите в настоящите общи условия е частично или напълно неефективна, това не се отразява на ефективността и действието на останалите разпоредби.
61. Единствената съдебна юрисдикция за разрешаването на правни спорове и предявени искове между Доставчика на услугата и потребители – физически лица или търговци, е арбитражен съд в Република България.
62. Място на изпълнение на услугата е нашето седалище, посочено по-долу.
Информация за доставчика и контакт
63. Доставчик на услугата е Здравко Манчев, Република България, гр. Първомай, ул. „Бенковски“ № 13
Отпечатък и данни за контакт: http://www.blizodomen.com/imprint.php
Copyright © 2022 Всички права запазени.
Google ad
All this is designed for your entertainment!
Home Terms and conditions of use Privacy policy Fingerprint Contacts