Đầu Bằng chẳng nổi, khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa. Chính & sách nhớ tạm bên khách: Việc đọc nhãn thời gian kho lưu bị lỗi. & Tuỳ chọn... MENU ☰
Google banner
Google banner

Bấy giờ, Ðức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Chúng nó nói có lý;


Nguyền xin Ðức Chúa Trời bình an ở với anh em hết thảy! A-men.


Máy phục vụ, dù hiện thời đã kết nối đến Mạng, có lẽ không có cấu hình cho phép yêu cầu.


Giả định sRGB (như nhìn các ảnh từ trên mạng)


Chánh những người ấy thật phục mưu làm đổ huyết mình ra, Và núp rình hại mạng sống mình.


Nhưng tôi đã cất một cái đền cho Chúa trú ngụ, một nơi cho Chúa ở đời đời.


Không thể tìm kiếm ngay trong tương lai.


KCharSelect section name


KCharSelect section name


KCharSelect section name
Google banner
Google banner
Google ad
Đầu Bằng chẳng nổi, khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa. Chính & sách nhớ tạm bên khách: Việc đọc nhãn thời gian kho lưu bị lỗi. & Tuỳ chọn...