Home Terms and conditions of use Privacy policy Fingerprint Contacts MENU ☰

Политика за поверителност на Blizodomen.comВъведение
Тази Политика за поверителност Ви информира за вида, обхвата и целта на обработката на лични данни (наричани по-долу „данни“) в контекста на предоставянето на нашата услуга чрез уеб сайта www.blizodomen.com, включително с оглед на осъществяваното събиране на Ваши данни от трети страни като Facebook и Google (наричани по-долу общо „Външни източници“).
Обработва ли www.blizodomen.com лични данни на своите потребители при спазване на разпоредбите на GDPR?
Да, ние обработваме данните на нашите потребители в съответствие на разпоредби на Общия регламент за защита на данните (GDPR).
Ние притежаваме внедрено управление, организация и система за защитата на данните и сме предприели технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на вашите данни. В допълнение към защитата на техническо ниво, това включва също професионална юридическа компетентност на ангажирани лица в нашата организация и техния ангажимент към защитата на данните, създаване на концепции за спазване на правата на субектите на данни, изтриване на данни и съобразяване с принципите за поверителност при проектирането, разработването и функционирането на нашите онлайн услуги.
В това отношение нашата услуга е наблюдавана от отговорно лице, чиито функции следва да се определят като офицер по защита на данните по смисъла на GDPR.
Кои потребителски данни се обработват?
В основния случай, когато потребителите използват нашата услуга, те ни предоставят своето име, пол и профилна снимка, които данни от друга страна са ни необходими, за да можем да постигнем определена персонализация на услугата ни.
В приложимия случай, когато потребителите създават потребителски акаунт при нас, ние съхраняваме така наречените данни за инвентара, като имена на потребители или идентификационни номера, обхванати от приложението („player ID“). В зависимост от това кои от нашите онлайн услуги използват нашите потребители, може да се обработват и други данни, като профилни снимки или текстови записи. Ние също така може да обработваме данни за използването на нашите услуги, като например преглеждано съдържание, времена на използване, тяхната продължителност и технически подробности, като използвани браузъри или устройства, с цел мониторинг върху работата и подобряване на успеваемостта на нашата услуга.
От кои Външни източници получавате потребителски данни?
Освен чрез непосредствено въвеждане на данните от самите потребители в нашия сайт, ние събираме данни за потребителите и от Външни източници. Във всички случаи потребителите изрично се съгласяват да ни предоставят данни, включително когато това се прави чрез интерфейс към Facebook. По отношение на получаването на данни от Facebook, ще отбележим, че обработваме тези данни изключително в съответствие със строгите указания на Facebook и подлежат на надзорните мерки на Facebook.
За какви цели обработвате потребителски данни?
Ние обработваме данните на потребителите, за да им предоставим нашите онлайн услуги и главно с цел постигане на добро ниво на персонализация, като например, генериране на лични обръщения към потребителя. Освен това, ние обработваме данните на потребителите в рамките на законовите изисквания за целите на онлайн маркетинга, както и с цел да гарантираме сигурността на нашата обработка.
До каква степен се анализират поведението и интересите на потребителите?
Анализът на поведението и интересите на потребителите се извършва единствено до степента, до която е необходима, за да се осъществи мониторинг за успеваемостта на нашата услуга, нейната привлекателност за потребителите и склонността на потребителите да използват услугата при един или друг вариант на нейното съдържание, графичен и програмен интерфейс и други характеристики.
Също така ние работим заедно с различни партньори – рекламодатели като Google (Google Adscenes), които например показват реклами въз основа на потребителски данни. Ние се уверяваме, че данните на потребителя са псевдонимизирани (например няма ясни данни като имена или имейл адреси) и че потребителите имат прости права на оттегляне на свое разположение. Ние също така сключваме специални споразумения за защита на данните с нашите партньори, в които те се ангажират със защитата на потребителските данни.
Продавате ли информация за потребителите на трети лица?
Информацията на нашите потребители е тяхна собственост. Ние не продаваме информацията на потребителите на трети лица.
Как потребителите се информират за обработката на техните данни?
Потребителите биват информирани за вида, обхвата и целите на обработката на техните данни, преди да пристъпим към обработване на тези данни. Това се прави, от една страна, чрез предоставяне на настоящата Политика за поверителност, а от друга страна в хода на осъществяване на определени услуги се предоставя подробна информация за отделните стъпки на обработка. Освен това ние се позоваваме на обработката и Политиката за поверителност преди потребителите ни предоставят данни чрез Facebook, например.
Могат ли потребителите да възразят срещу обработването и да поискат изтриване на техните данни?
Потребителите може да направят във всеки момент възражение срещу обработката на личните им данни. Ако потребителите прекратят своите профили, ние изтриваме техните данни и по друг начин им даваме технически опции да решат сами дали да изтрият данните си. Гарантираме, че правата на потребителите се спазват и по-специално, че исканията за изтриване се изпълняват незабавно. Потребителите могат да се свързват с нас по всяко време, например чрез нашата форма за контакт или чрез информацията за контакт, посочени в настоящата Политика за поверителност.
Изтриване на информацията за потребителите
С оглед на оптимизиране на нашата система и определени сървърни ограничения ние сме въвели механизъм за периодично изтриване на цялата или съществена част от събраната за потребителите информация, в зависимост от определени развити от нас маркетингови хипотези, в които попада потребителя.
Преглед на обработката на данни
Контролер
Здравко Манчев, Република България, гр. Първомай, ул. „Бенковски“ № 13
Имейл: ten81@abv.bg
Тел.: +359 889 26 90 93
Пълна правна информация:
http://www.blizodomen.com/imprint.php По-нататък администраторът се нарича също „ние“ или „нас“. Длъжностно лице по защита на данните Здравко Манчев, Република България, гр. Първомай, ул. „Бенковски“ № 13, Имейл: ten81@abv.bg
Описание на нашите услуги и цели:
Blizodmen.com предлага онлайн услуги за развлекателни цели, като тестове за личността или игри с викторини, както и дигитални медии и новинарски публикации.
Тип обработвани данни:
• Данни за инвентара (напр. имена и профилни снимки от Facebook).
• Данни за контакт (напр. имейл, телефонни номера, само ако такава информация ни бъде предадена, например в хода на заявка за контакт или кандидатстване за работа. За пояснение: когато играете нашите игри, ние не получаваме достъп до вашия имейл адрес и по този начин не осъществяваме съхранение на същия).
• Данни за съдържанието (напр. въвеждане на текст).
• Данни за използване (напр. интереси към съдържанието, посетени уебсайтове, поведение при използване, времена за достъп, данни от регистрационни файлове).
• Мета/комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси). Обработка на специални категории данни (чл. 9 (1) GDPR)
Не се обработват специални категории данни. Категории субекти на данни
• Администратори / заинтересовани страни / потребители на администратора.
• Служители на контролера.
• Доставчици на Контролера.
Цел на обработката
• Предоставяне на нашите услуги, възпроизвеждане на тяхното съдържание и изпълнение на техните програмни функции.
• Отговор на услуга, заявки за контакт и друга комуникация с потребителите.
• Маркетинг, реклама.
• Мерки за сигурност.
Автоматизирано индивидуално вземане на решения (чл. 22 GDPR):
Ние не използваме изключително автоматизирано индивидуално вземане на решения.
Вашите права
Имате право да получите от администратора потвърждение за това дали личните ви данни се обработват или не и, когато това е така, достъп до личните данни и допълнителна информация и копие от данните в съответствие с чл. 15 GDPR.
Имате съответно: В съответствие с член 16 от GDPR, правото да получите от администратора коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до вас, или попълване на данните, отнасящи се до вас.
В съответствие с чл. 17 GDPR, имате право да поискате съответните данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне или, алтернативно, да поискате ограничаване на обработката на данните в съответствие с чл. 18 GDPR.
Имате в съответствие с чл. 20 GDPR правото да получаваме личните данни, които се отнасят за Вас, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат и имате право да предавате тези данни на друг администратор.
В съответствие с чл. 77 GDPR, вие също имате право да подадете жалба до надзорния орган.
Право на отказ
Имате право да оттеглите съгласията, дадени съгласно чл. 7 (3 GDPR с действие за в бъдеще.
Право на възражение
Можете да възразите срещу бъдещата обработка на данните, които се отнасят за вас, в съответствие с чл. 21 GDPR по всяко време. Възражението може да бъде подадено по-специално срещу обработване за целите на директния маркетинг.
Реализирането на упоменатите тук права, както и на всички Вашите права гарантирани по задължителен начин от GDPR, се осъществява чрез връзка с нашия контролер по един от начините и данните за контакт, посочен по-горе в настоящите правила.
Удостоверяване с единичен вход с Facebook
Ние използваме метода за единно влизане на Facebook, който позволява на потребителите да се регистрират в нашата онлайн услуга.
Ние носим съвместна отговорност (т.нар. „съвместно управление“) с Facebook Ireland Ltd. за събирането или получаването като част от предаването (но не и по-нататъшната обработка) на Данни за събития, които Facebook събира или получава като част от предаване за следните цели, използващи процедурите за регистрация за единно влизане във Facebook, които се прилагат в нашите онлайн услуги: а) показване на рекламна информация за съдържание, която съответства на предполагаемите интереси на потребителите; б) доставяне на търговски и транзакционни съобщения (например б) доставяне на търговски и транзакционни съобщения (например адресиране на потребители чрез Facebook Messenger); в) подобряване на показването на реклами и персонализиране на функции и съдържание (например подобряване на разпознаването на това кое съдържание или рекламна информация се смята, че представляват интерес за потребителите). Сключихме специално споразумение с Facebook („Controller Addendum“, https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), който конкретно се отнася до мерките за сигурност, които Facebook трябва да предприеме (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) и в които Facebook се е съгласил да спазва с правата на субектите на данни (т.е. потребителите могат например да подават заявки за достъп до информация или изтриване директно във Facebook).
Забележка: Ако Facebook ни предоставя измервания, анализи и отчети (които са обобщени, т.е. не съдържат информация за отделни потребители и са анонимни за нас), тогава тази обработка не се извършва в рамките на съвместна отговорност, а въз основа на на DPA („Условия за обработка на данни“, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), „Сигурност на данните Условия“ (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) и, по отношение на обработката в САЩ, въз основа на Стандартни договорни клаузи („Допълнение за трансфер на данни във Facebook, https://www. facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Правата на потребителите (по-специално на достъп до информация, изтриване, възражение и жалба до компетентния надзорен орган) не са ограничени от споразуменията с Facebook.
• Обработени данни: Данни за инвентара (име, имейл адрес, парола (обработват се само във Facebook и не могат да бъдат преглеждани от нас), потребителски идентификатор, потребителски манипулатор);
• Външно разкриване и цел: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ, Европа: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия
• Политика за поверителност: https://www.facebook.com/policy.php.
• Обработка в трети страни: САЩ.
• Запазване на данни: Съхранената при нас информация не се съпоставя автоматично с потребителския акаунт във Facebook; например, ако имейл адресът на потребителя се промени, потребителите трябва ръчно да го променят във вашия потребителски акаунт при нас. Връзката към нашия потребителски акаунт може да бъде премахната в настройките на Facebook; ако потребителите искат да изтрият данните си при нас, те трябва да анулират регистрацията си при нас. Използваме Google AdWords, за да поставяме реклами, за да измерваме успеха на рекламите, които поставяме на уебсайтовете на Google и партньорите на Google.
Обработени данни: данни за употреба, метаданни.
Вид, обхват и начин на работа на обработката: Универсална аналитика, постоянни бисквитки, бисквитки на трети страни, проследяване, измерване на реализациите, маркетинг базиран на интереси, профилиране, проследяване на различни устройства.
Специални мерки за сигурност: Псевдонимизация, IP маскиране, сключване на договор за обработка на поръчки, отказ.
Отказ: https://adssettings.google.com/. Външно разкриване: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.
Декларация за поверителност: https://policies.google.com/privacy.
Обработка в трети страни: САЩ.
Запазване на данни: Данните могат да бъдат обработвани от Google до две години, преди да бъдат анонимизирани или изтрити.
Ние използваме следните услуги и съдържание на доставчика Google: YouTube - Видеоклипове; Google Maps – Карти; Google Fonts - Шрифтове; Google - Recaptcha.
Обработени данни: данни за употреба, метаданни.
Вид, обхват и начин на действие на обработката: Постоянни бисквитки, бисквитки на трети страни, онлайн поведенческа реклама, проследяване.
Специални мерки за сигурност: Псевдонимизация, отказване.
Отказ:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, https://adssettings.google.com/.
Външно разкриване и цел: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.
Декларация за поверителност: https://www.google.com/policies/privacy.
Обработка в трети страни: САЩ.
Запазване на данни: Данните ще бъдат изтрити в съответствие с условията на Google.
Google ad
All this is designed for your entertainment!
Home Terms and conditions of use Privacy policy Fingerprint Contacts